top of page

The Math School Focus

Growth Mindset | Mathematical Thinking | Depth Over Speed | Number Sense

Our Belief

น้องๆทุกคนมีศักยายภาพทางคณิตศาสตร์ Math Person ไม่มีอยู่จริง

เมื่อเปรียบเทียบกับวิชาอื่นๆ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ทำให้น้องขาดความมั่นใจมากกว่าวิชาอื่นๆ เราเชื่อว่าไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับพร้อมกับพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์ และไม่มีใครเกิดมาโดยปราศจากพรสวรรค์เหล่านี้ งานวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่า ด้วยการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เหมาะสม สามารถผลักดันเด็กให้ไปถึงระดับสูงสุดได้

คณิตศาสตร์ไม่ใช่ขั้นตอน (Procedure) และการท่องจำ (Memorization)

เป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดว่าความสำเร็จในคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่กับการท่องจำวิธีการ ในความเป็นจริง คณิตศาสตร์ประกอบด้วยแนวคิดที่เชื่อมโยงกัน ผู้ที่ประสบความสำเร็จในคณิตศาสตร์คือผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ การสร้างนวัตกรรม แก้ปัญหาที่ท้าทายในอนาคต คณิตศาสตร์จะเป็นรากฐานในการแก้ไขปัญหา

คณิตศาสตร์ไม่ได้มีเพียงตัวเลข

คณิตศาสตร์มีอิทธิพลต่อเกือบทุกแง่มุมของชีวิตสมัยใหม่ ตั้งแต่การออกแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Software Engineering) การสร้างหุ่นยนต์ (Robotics) ไปจนถึง การคิดค้นยา วัคซีน (Vaccine)

Growth Mindset

เรามั่นใจว่า Mindset สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ นั้นหมายความว่านักเรียนที่มี Fixed Mindset สามารถเปลี่ยนไปสู่ Growth Mindsetได้ The Math School เราเสริมสร้าง Growth Mindset อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมในคลาสเรียน และคำติชมที่พวกเขาได้รับ การศึกษาบ่งชี้ว่าเมื่อนักเรียนทำผิดพลาดในคณิตศาสตร์ จะเกิดการเติบโตของสมอง โดยมี Synapses ทำงานและการเชื่อมต่อเกิดขึ้น

Mathematical Thinking

 

กิจกรรมในห้องเรียนและแบบฝึกหัดที่ The Math School ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้น้องๆมีโอกาสใช้ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาในแบบของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันเปิดรับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เปิดกว้างสำหรับการสามารถแก้ไขได้หลายวิธี เราสนับสนุนให้แบ่งปันแนวคิดและวิธีการของตนเองกับเพื่อนๆ ซึ่งช่วยให้พวกเขาเรียนรู้จากกันและกัน  เราเชื่อว่าน้องๆเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากความท้าทายและความสวยงามของคณิตศาสตร์

Depth over Speed

ที่ The Math School เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทำโจทย์ที่รวดเร็ว หลายคนมีความเชื่อที่ผิดว่าการเก่งคณิตศาสตร์หมายถึงการทำคณิตศาสตร์ได้เร็ว เราต้องเปลี่ยนแนวคิดนั้น สิ่งที่เราต้องการให้นักเรียนประสบความสำเร็จในคณิตศาสตร์คือให้พวกเขาคิดอย่างลึกซึ้ง เชื่อมโยงวิธีการ การให้เหตุผล และการพิสูจน์ 

Number Sense

นักวิจัยระบุความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและต่ำ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าหาปัญหาโดยใช้ "Number Sense" ซึ่งช่วยให้พวกเขาจัดการตัวเลขได้อย่างยืดหยุ่น (Flexibility) และเป็นแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจคณิตศาสตร์ ในทางกลับกัน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำขาด Number Sense นี้ มักจะใช้วิธีมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น เมื่อนำเสนอด้วย 21-16 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงจะลดความซับซ้อนลงเป็น 20-15 ในขณะที่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำเลือกที่จะนับถอยหลังจาก 21 ซึ่งเป็นวิธีที่ท้าทายกว่ามาก

Parents who read this page also read

bottom of page